Verkoopvoorwaarden Dijkstra Vereenigde te Lelystad voor bedrijven
(gedeponeerd te Lelystad bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39055950)

Fuji Packaging Benelux B.V. hanteert dezelfde algemene voorwaarden als Dijkstra Vereenigde te Lelystad.

1. Algemeen

De onderstaande voorwaarden zijn van kracht voor alle door Dijkstra Vereenigde b.v. aangegane verkoopovereenkomsten en elk door Dijkstra Vereenigde b.v. uit te voeren werkzaamheden, ongeacht uit welken hoofde deze door Dijkstra Vereenigde b.v. worden verricht, afwijkende algemene of bijzondere voorwaarden zijn alleen verbindend indien deze uitdrukkelijk door Dijkstra Vereenigde b.v. in onze orderbevestiging zijn geaccepteerd. Dijkstra Vereenigde b.v. geldt in deze voorwaarden als gebruiker van de voorwaarden, afnemer geldt als tegenpartij.

2. Offertes

Al onze gegevens, waaronder – doch niet uitsluitend – offertes, prijslijsten, voorraadlijsten, catalogi, door Dijkstra Vereenigde b.v. verstrekte kostenbegrotingen, schema’s technische gegevens, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, monsters en modellen, enz. zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven. Dijkstra Vereenigde b.v. is eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding van de bestelling, d.m.v. een orderbevestiging door Dijkstra Vereenigde b.v. aan afnemer.

3. Bepalingen omtrent het product

Opdrachten worden door Dijkstra Vereenigde b.v. uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd met inachtneming van door Dijkstra Vereenigde b.v. genormaliseerde toleranties. Aangegeven maten, gewichten, aantallen, inhoudsmaten, technische specificaties e.d. dienen als benaderend te worden beschouwd. De toelaatbaarheid van afwijkingen van bestelde hoeveelheid en/of opgegeven wand- of plaatdikten of gramsgewichten bedraagt maximaal 10%, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De afnemer is verplicht het meerdere af te nemen en met het mindere genoegen te nemen. Voor kleurafwijkingen aanvaardt Dijkstra Vereenigde b.v. geen aansprakelijkheid, indien deze niet groter zijn dan kleurnuances.

4. Prijzen

Overeengekomen prijzen zijn bindend, met dien verstande dat Dijkstra Vereenigde b.v. gerechtigd is alle na het aangaan der overeenkomst ontstane stijgingen van prijzen van onze leveranciers, alsmede van de tarieven van invoerrechten en/of andere fiscale rechten, vrachten, overige kosten en wijzigingen van de voor buitenlandse valuta door de Europeesche Bank vastgestelde koersen welke met de levering verband houden, aan de afnemer in rekening te brengen. Indien na datum van de orderbevestiging prijzen worden gewijzigd, zullen de orders overeenkomstig deze wijziging worden uitgevoerd, tenzij geplaatste en door Dijkstra Vereenigde b.v. bevestigde orders binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling van de prijswijziging voor aflevering verzendklaar staan. Indien afnemer een reeds geplaatste order niet tegen de nieuwe prijzen wenst te handhaven, heeft hij het recht deze binnen 14 dagen na onze schriftelijke mededeling van deze wijziging schriftelijk te annuleren. Door Dijkstra Vereenigde b.v. ter uitvoering van de order reeds gemaakte kosten zullen alsdan aan afnemer in rekening worden gebracht.

5. Overmacht

Indien nakoming der overeenkomst ten gevolge van overmacht redelijkerwijs niet of niet tijdig van Dijkstra Vereenigde b.v. verlangd kan worden, heeft Dijkstra Vereenigde b.v. het recht om bij enkele schriftelijke kennisgeving hetzij de nakoming voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de overeenkomst op enig tijdstip gedurende de overmachtsituatie, voorzover nog niet uitgevoerd of voorzover de goederen nog niet verzendklaar gereed staan, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Als overmacht zal gelden: oproer, epidemie, natuurrampen, uitsluiting, in- en uitvoer- belemmeringen, storingen van welke aard ook in ons bedrijf of in dat van de toeleveranciers, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen en machines en alle andere omstandigheden, waaronder nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet tijdig van Dijkstra Vereenigde b.v. kan worden verlangd, zonder dat Dijkstra Vereenigde b.v. de invloed van een en ander op ons bedrijf heeft aan te tonen.

6. Verzending

Tenzij anders overeengekomen, worden onze leveringen belast met vracht- en orderkosten. Bij verzendingen met een netto factuurwaarde hoger dan € 250,– (voor verpakkingsmaterialen hoger dan € 1000,–) worden deze kosten niet doorberekend, behoudens bij verzendingen van de Machinedivisie en de Technische Service Afdelingen, waar altijd wel de vrachtkosten worden doorberekend, maar geen orderbehandelingskosten. Te allen tijde kan echter aan de afnemer een bijdrage in de behandelingskosten worden berekend, terwijl extra kosten van expresse- en postpakketzendingen steeds in rekening zullen worden gebracht.

7. Levering

Leveringstijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de leveringstijd, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding kunnen zijn tot annulering van orders of tot vergoeding van de door de overschrijding ontstane kosten of schade. Dijkstra Vereenigde b.v. is niet tot levering verplicht als de afnemer zijn verplichtingen jegens Dijkstra Vereenigde b.v. niet of niet tijdig nakomt of dit te vrezen valt, in welk geval Dijkstra Vereenigde b.v. vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor de betaling kunnen verlangen. Dijkstra Vereenigde b.v. kan de levering evenzeer opschorten, indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit eerder gesloten overeenkomsten en/of leveranties, tot alle vervallen factuurbedragen met inbegrip van rentevergoeding wegens te late betaling, vereffend zijn.

8. Reclames, aansprakelijkheid

Eventuele reclames terzake van door Dijkstra Vereenigde b.v. onjuist verrichte leveringen of uitgevoerde opdrachten moeten schriftelijk binnen 14 dagen na het tijdstip van ontvangst van de goederen respectievelijk de voltooiing van de opdracht aan Dijkstra Vereenigde b.v. zijn opgegeven. T.a.v. reclames die niet schriftelijk of later dan de bedoelde termijn aan Dijkstra Vereenigde b.v. zijn opgegeven, behoudt Dijkstra Vereenigde b.v. zich het recht voor deze zonder meer af te wijzen. De goederen waarop de reclame betrekking heeft, moeten te onzer beschikking worden gehouden in de staat waarin zij zijn geleverd. Indien zonder onze voorkennis reparaties door derden worden verricht, vervalt daarmede elk reclamerecht van de afnemer. Aan een reclame kan niet het recht tot het niet voldoen van de factuurbedragen worden ontleend. Dijkstra Vereenigde b.v. is niet aansprakelijk voor door de afnemer of derden geleden schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van onze leveringen, producten of opdrachtresultaten. De afnemer is gehouden Dijkstra Vereenigde b.v. te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten schaden en interesten, welke voor Dijkstra Vereenigde b.v. zullen ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken en/of vorderingen, welke derden jegens Dijkstra Vereenigde b.v. terzake van het in voorgaande zin vermelde (doen) instellen. Voor geleverde goederen, die Dijkstra Vereenigde b.v. van een derde betrekt, zal Dijkstra Vereenigde b.v. jegens afnemer in geen geval een verdergaande aansprakelijkheid hebben dan de betrokken derde jegens Dijkstra Vereenigde b.v. heeft.

9. Service

Servicewerkzaamheden, niet vallende onder kosteloze garantiewerkzaamheden, komen tegen de geldende tarieven, die op verzoek beschikbaar zijn, voor rekening van de afnemer. Afnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers tijdens de uitvoering van servicewerkzaamheden aan apparatuur en producten van afnemer. Hiertoe kan de invulling van een smetvrijverklaring noodzakelijk zijn. Bij gerecht- vaardige twijfel kan, in het belang van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers de uitvoering van de servicewerkzaamheden geweigerd worden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op servicewerkzaamheden.

10. Vormen

Aan afnemers in rekening gebrachte vormkosten zijn slechts bijdragen in de kosten voor de vervaardiging van vormen en gereedschappen; deze vormen blijven te allen tijde Dijkstra Vereenigde b.v.’s eigendom. Bij regelmatige afname worden vormen, waarvoor aan afnemers kosten in rekening zijn gebracht, voor hen gedurende ten hoogste twee jaren gereserveerd. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoren de eventuele rechten op door Dijkstra Vereenigde b.v. ontworpen modellen en tekeningen aan ons respectievelijk onze fabriek toe.

11. Verpakking

Speciale verpakkingen op voorschrift van de afnemer, alsmede de kosten hiervan en pallets, worden in rekening gebracht. Alleen standaard kisten, kratten en pallets die binnen 30 dagen na factuurdatum in goede staat, zulks te onzer beoordeling, franco worden teruggezonden, worden vergoed. Schade of verlies van door afnemer aan ons ter beschikking gestelde emballage, veroorzaakt door Dijkstra Vereenigde b.v., of personeel of enige derden en van welke aard dan ook, is voor rekening en risico van de afnemer.

12. Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de betaling door de afnemer binnen 30 dagen na factuurdatum te onze kantore, zonder aftrek van korting of beroep op compensatie. Indien afnemer nalaat op het moment van opeisbaarheid van de vordering deze te voldoen, is hij terstond zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De afnemer wordt over het verschuldigde bedrag vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Dijkstra Vereenigde b.v. verschuldigde zijn voor rekening van de afnemer, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de factuurwaarde zullen bedragen.

13. Gereedstaande goederen

Indien levering op afroep is overeengekomen, behoudt Dijkstra Vereenigde b.v. zich het recht voor om, na gereedkoming der productie, alsnog aan afnemers een uiterlijke termijn voor afname te stellen. Indien afname niet binnen de overeengekomen of uiterlijke termijn geschiedt, is Dijkstra Vereenigde b.v. gerechtigd de gereedstaande goederen te factureren en betaling daarvan te verlangen, onverminderd Dijkstra Vereenigde b.v. recht afname te vorderen. Niet of niet-tijdig afgenomen gereedstaande goederen zal Dijkstra Vereenigde b.v. voor rekening en risico van de afnemer opslaan.

14. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting jegens Dijkstra Vereenigde b.v. uit hoofde van enige overeenkomst of wettelijke verbintenis (dus inclusief onder meer rente en kosten), welke Dijkstra Vereenigde b.v. met hem is aangegaan, blijven de geleverde zaken het eigendom van Dijkstra Vereenigde b.v. Tot aan het tijdstip van betaling is de afnemer gehouden deze zaken op te slaan op een wijze die het als eigendom van Dijkstra Vereenigde b.v. kenbaar doet zijn, indien Dijkstra Vereenigde b.v. zulks verlangt. Tevens behoudt Dijkstra Vereenigde b.v. zich het recht voor om in het onderhavige geval of indien er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 12 terugvordering te eisen. De afnemer is dan verplicht Dijkstra Vereenigde b.v. de zaken op haar eerste vordering onverwijld terug te geven. De afnemer stelt Dijkstra Vereenigde b.v. op eerste verzoek in de gelegenheid de door Dijkstra Vereenigde b.v. geleverde zaken bij hem of diens houders terug te halen. De kosten van teruggave zijn voor rekening van de afnemer. Dijkstra Vereenigde b.v. is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat door de afnemer op verzoek en ten gunste van ons bezitloze pandrechten zijn gevestigd op geleverde (en nog te leveren) zaken voor alle vorderingen van de afnemer. Gedurende de periode van het eigendomsvoorbehoud is de afnemer uitsluitend bevoegd over de zaken te beschikken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Tot verpanding aan derden is hij zonder onze toestemming niet gerechtigd.

15. Wanprestatie

Indien afnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Dijkstra Vereenigde b.v. het recht om bij enkele schriftelijke kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, alsmede de nog lopende orders te annuleren, onverminderd Dijkstra Vereenigde b.v. haar recht op vergoeding door afnemer van kosten, rente en schade. Bij annulering door de afnemer, dan wel wijziging van de opdracht door afnemer komen alle reeds gemaakte kosten, waaronder mede begrepen de vormkosten en kosten van verpakkingen, alsmede door Dijkstra Vereenigde b.v. vanwege de annulering ontstane gelden en te lijden winstderving en leegloopverliezen, voor rekening van de afnemer.

16. Zichtzendingen, monster etc.

Schade of verlies aan door Dijkstra Vereenigde b.v. aan afnemer geleverde zichtzendingen en/of monsters zijn voor rekening en risico van de afnemer. Het verpakkingsmateriaal van de zichtzendingen en de monsters moeten te onzer beschikking worden gehouden.

17. Bevoegde rechter

In geval van gerezen geschillen terzake van of voortvloeiende uit door Dijkstra Vereenigde b.v. gesloten overeenkomsten verklaren partijen bij uitsluiting bevoegd de competente rechter te Lelystad, tenzij Dijkstra Vereenigde b.v. er de voorkeur aangeeft Dijkstra Vereenigde b.v. aan het oordeel van een andere bevoegde, al dan niet Nederlandse, rechter te onderwerpen.

18. Toepasselijk recht

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.
Download hier onze voorwaarden als PDF bestand